Kdo je zapsaný mediátor?

Zapsaný mediátor je takový mediátor, který úspěšně složil zkoušku z mediace na Ministerstvu spravedlnosti ČR nebo u České advokátní komory, a tak prokázal své teoretické a praktické odborné znalosti v oboru mediace. Po úspěšně složené zkoušce byl zapsán Ministerstvem spravedlnosti ČR do rejstříku, odtud tedy "zapsaný" mediátor. Stát tak může garantovat, že zapsaný mediátor bude náležitě odborně způsobilý. 

Jelikož zahájení mediace vedené zapsaným mediátorem vede ke stavění běhu promlčecích a prekluzivních lhůt, potřebují mít soudy záruku, že zvolený mediátor je profesionál, který může stranám dopomoci ke smírnému řešení sporu. 

Zapsaný mediátor je rovněž ze zákona vázán mlčenlivostí o všem, co při mediaci zazní.